"SZAFI Tudásműhely" - EFOP – 3.7.3-16-2017-00157

   

SZAFI Tudásműhely - EFOP – 3.7.3-16-2017-00157

 Program összefoglaló

A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület 2007-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban élő lakosság érdekeit képviselje, kiemelten az időskorúakra, hátrányos helyzetű egyénekre és családokra, munkanélküliekre, fiatalokra fókuszálva. Célunk, hogy a vidéki területek társadalmi, gazdasági helyzete, ezzel versenyképessége javuljon, és a vidéki népesség helyben maradjon, csökkentsük az elvándorlást. Olyan komplex szolgáltatásokat, programokat valósítottunk meg, melyek hűen tükrözik értékrendünket, és melyek hozzájárulnak Egyesületünk céljainak eléréséhez. Megalakulásunk óta valósítunk meg Európai Uniós és hazai forrásokból pályázati programokat, melyek fő tevékenységünkhöz illeszthetőek.

A tervezett fejlesztés céljai, a célok illeszkedése a helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez; a célcsoport különböző korosztályai elérésének és bevonásának módja

 SZAFI Tudásműhelyünk célja a Felhívással összhangban Nyírgyulaj és térségében a hátrányos helyzetű lakosság számára olyan kompetencia- és ismeretfejlesztő szolgáltatások, programok biztosítása, mely a kultúra eszközeivel, innovatív, informális foglalkozási formák és módszerek segítségével segíti elő az egész élten át tartó tanulást, a korai iskolaelhagyás és a hátrányos helyzetű kistelepülésekre gyakran jellemző funkcionális analfabetizmus csökkentését, ezáltal pedig segíti a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkaerő-piaci és társadalmi felzárkózását, hosszú távon a jövedelemtermelő képességük javítását és ezzel az életszínvonal növekedését.

Olyan tudásműhely létrehozása a célunk, mely nem csak a tudást fejleszti, ismereteket bővít, hanem a hátrányos helyzetű lakosság kulturális nevelésén keresztül az összetartást, a közösség fejlesztését és hosszú távon is önfenntartó, egymást segítő, támogató közösségek kialakulását célozza. Ennek mentén pedig a projektben résztvevők olyan kulturális élményeken keresztül jutnak fejlődési lehetőségekhez, melyek számukra csak ritkán érhetőek el.

Célunk, hogy a vidéki területek társadalmi, gazdasági helyzete, ezzel versenyképessége javuljon, és a vidéki népesség helyben találjon utat magának a megélhetés biztosítása, a vidéki jólét megteremtése céljából. A tervezett tevékenységek révén hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy vonzóvá tegyük a vidéki kistelepüléseket, ahol a kultúra egy eszköz a közösségi összefogás terén és ezáltal pedig csökkentsük a tehetséges munkavállalók elvándorlását, elősegítsük tudásuk helyben történő hasznosítását.

A projekt keretében olyan tevékenységeket tervezünk, melyek a helyi lakosság körében hozzájárul az egész életen át tartó tanulás ösztönzéséhez és ezzel olyan ismeretek, információk, készségek és képességek birtokába jutnak, melyek hosszú távon is segítik őket a munkaerő-piaci beilleszkedés terén, csökkentik, visszaszorítják a funkcionális analfabetizmust, ösztönzik az élethosszig tartó tanulást. Mindezeket olyan innovatív módszerekkel tesszük, melyek a kultúrára épülnek, előtérbe helyezve az andragógia módszereit, s a célcsoport igényeihez teljes mértékben illeszkednek. A program elemei mind a hétköznapi életvitelhez kapcsolódó ismereteket bővítik, mind pedig a munkaerő-piacon fontos kompetenciaterületeket, mind pedig az alapkompetenciák, így nyelvi, anyanyelvi, logikai, digitális írástudás fejlődését elősegítik.

A Pályázati Felhívással összhangban minden tanulási forma keretében kívánunk tevékenységet megvalósítani úgy, hogy azok mindegyike a Felhívásban foglalt célokhoz illeszkedjenek. Célunk, hogy a Tudásműhely során kifejlesztett módszereket, elemekkel mintául szolgáljunk képző intézménynek, kulturális intézményeknek az egész életen át tartó tanulást szolgálva. 

 1. Tanfolyamok (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló)

A projekt keretében háromféle tanfolyam szervezését tervezzük, melyek nem oklevél, vagy tanúsítvány megszerzésére irányulnak. Ezek a hátrányos helyzetű felnőtt lakosság számára nyújtanak olyan ismeretszerzési lehetőséget, melyek hozzásegítik a célcsoportot egyfelől az egész életen át tartó tanulás ösztönzéséhez, másfelől pedig segítik az alapkompetenciák fejlődését, illetve a hosszú távú jövedelemszerzést, munkavállalást, versenyképességet. A tanfolyamok adott, általában szűk témakörben képzett vezető közvetlen irányításával folytatott tanulási formák, melynek alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készségszint, a résztvevő önálló tevékenységre való képességének eléréséig. 

Ezek az alábbiak: 

Digitális írástudással az alapkompetenciák fejlesztéséért tanfolyam

Falusi vendégasztal tanfolyam

Jobb agyféltekés rajztanfolyam 

 1. Klubfoglalkozások

A klubfoglalkozások célja kettős, egyrészt a motiváció felkeltése az egész életen át tartó tanulásra, másfelől pedig olyan ismeretek elsajátítása, kompetenciák fejlesztése, melyek a hosszú távú boldogulás záloga, s amellyel a vidéki települések hátrányos helyzetű lakosságának életvitelét, életvezetését meg tudjuk könnyíteni. A klubfoglalkozások hasonló érdeklődésű személyek tanulásának és művelődésének színhelye, jellemzően állandó tagsággal. Kötetlenebb, elsősorban a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások megvalósítása a cél. Éppen ezért a célcsoport igényeihez legmegfelelőbben illeszkedő foglalkozásokat kívánjuk megvalósítani. 

Vitalitás klub

Női életvezetési klub

Kreatív nyelvi klub 

 1. Havi szakkörök

A havi szakkörök a művészetek segítségével fejlesztik a hátrányos helyzetű lakosságot. Olyan innovatív módszereket választottunk, melyek végzése során az alkotás örömének átélésével motiváljuk a célcsoportot a tanulásra, az önképzésre. Ezáltal olyan hosszú távra szóló célokat tudnak majd kitűzni maguk számára, melyek megélhetésüket, anyagi forrásaik megteremtését is célozzák. A havi szakkör olyan képzési forma, melyben azonos érdeklődésű személyek valamely téma, művészeti vagy tudományág, gyakorlati tevékenység mélyebb, alaposabb megismerése céljából vesznek részt. 

Glazúr kör

Zenei- és tánckör 

 1. Heti szakkör

A heti szakkör keretében szintén a vidéki lakosság igényeihez illeszkedően, a helyi kulturális értékekből kiindulva tervezünk foglalkozásokat. Olyan elemeket tervezünk, melyek hozzásegítik a helyi lakosokat önkifejezésük, valamint alkotókészségük fejlődéséhez és ezáltal az egész életen át tartó tanulást szolgálják. Olyan tanulási formákkal ismertetjük meg a célcsoporttagokat, melyek a felnőttképzéstől eltérően motivációt rejtenek magukban. A heti szakkörök során egy-egy terület mélyebb, gyakorlatias formában való megismertetése a célunk. 

Fotószakkör 

 1. Ismeretterjesztő előadássorozatok

Az egész életen át tartó tanulást szem előtt tartva, a vidéki lakosság igényeihez, szükségleteihez mérten szervezzük meg ismeretterjesztő előadássorozatainkat. Céljuk egy-egy téma vagy problémakör összefüggő, logikus kifejtése, melynek célja a hallgatóság ismereteinek gyarapítása, alapozó, átfogó, rendszerező, sokoldalú módon bemutatva a témát. 

Háztartás-gazdálkodás

Vállalkozói előadássorozat 

 1. Műhelyfoglalkozások

A műhelyfoglalkozások keretében olyan tevékenységet kívánunk megvalósítani, mely szintén alapja lehet a célcsoport körében a hosszú távú jövedelemszerzésnek. A műhelyfoglalkozás egyfajta pályaorientációs célt is szolgál, melynek segítségével a szakmai megszerzésére kívánjuk ösztönözni a célcsoportot.

A műhelyfoglalkozás alapja a szakértő vezetőtől kapott tájékoztatás alapján önálló, illetve kollektív problémamegoldással végzett feladat-végrehajtás. 

Tortaműhely 

 1. Művészeti csoport, alkotócsoportok

A művészeti és alkotócsoportok megvalósításával célunk egyfelől a készségszint emelése, másfelől pedig olyan önszerveződő csoportok kialakítása, melyek hosszú távon hozzájárulnak a települések versenyképességének javításához, a közösség összetartó erejének növeléséhez.

Mesterségem címere

„MIKOR KICSI GYEREK VOLTAM – KANAK SZOMASZ TERNO SHAVO” 

 1. Foglalkozássorozatok

A foglalkozássorozatok célja az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan egyfelől a szociális készségek fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése, másfelől pedig az aktív állampolgárság elősegítése. A tervezett foglalkozássorozatok a résztvevők többirányú fejlesztését hivatottak elősegíteni, komplexen kezelik az egyének foglalkoztathatósági szintjének emelésével összefüggő kompetenciaterületeket. A foglalkozássorozatok tematikus, de nem szakkör formában megvalósított kompetenciafejlesztő foglalkozások. 

Demokrácia foglalkozás

Élő Könyvtár

TÁMASZ

Meseterápiás foglalkozás 

 1. Szabadegyetemek

A szabadegyetem a társadalomtudomány iránt érdeklődő, magasabb képzettségű személyek számára szervezett rendezvény. Célunk a korszerű ismeretek iránti érdeklődés felkeltése a társadalomtudományok területe irányába. 

Társadalomtudományi szabadegyetem

A társadalomtudomány iránt érdeklődő pedagógusok, szociális szakemberek eszmecseréje. 

 1. E-learning foglalkozások 

Mindennapok ügyei 

 1. Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótáborok

A kompetenciafejlesztés egyik eleme az alkotótábor megvalósítása, melyek hozzájárulnak, hogy egy-egy művészeti területet mélyebben ismerjenek meg, sajátítsanak el a célcsoporttagok, melyek során a szakmaiság és a szabadidős tevékenységek együtt jelennek meg. 

Fotós alkotótábor

Cél: a fotózás művészetének megismerése, a helyi és térségi értékek összegyűjtése a fotózás 

Népművészeti alkotótábor Cél: a népművészet elemeivel feltöltött alkotótábor szervezése a hagyományos népi kézműves

 1. Az új tevékenység, szolgáltatás kialakítása 

A projekt keretében létre kívánjuk hozni SZAFI Tudásműhelyünket. A hatékony szolgáltatás kialakítás érdekében a projekt első két hónapját egyfajta előkészítő szakaszként definiáljuk, melynek célja egyrészt a célcsoport toborzása, bevonása a projektbe, másrészt pedig a szakmai tevékenységek összeállítása, a tan- és ismeretanyagok kidolgozása, kifejlesztése. 

A projekt rövid- és hosszú távú hatása a közvetlen és közvetett környezetre 

A projekt eredményeképpen, a kitűzött céljainkkal összhangban nagy mértékben hozzájárulunk a járásban élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci beilleszkedéséhez azzal, hogy számukra különféle kompetenciafejlesztő, ismeretbővítő alkalmakat biztosítunk. Az oktatási rendszer hiányosságára választ adó, a kultúra eszközeit magában foglaló képzések, foglalkozások, műhelyek a hátrányos helyzetű lakosság fejlődését tartja szem előtt.

Az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének hatására javul a foglalkoztathatóságuk, versenyképességük, mentális egészségük. Aktívabban fognak részt venni a különféle programokban, tevékenységekben. Az élethosszig tartó tanulást ösztönző tevékenységeink lehetővé teszik, hogy az egyén tevékenyen részt vegyen a társadalmi és gazdasági életben, így hatással vannak a saját környezetükre.

A közvetlen célcsoport munkaerő-piaci beilleszkedésének kulcsa a kvalifikáció. Programunkkal egyrészt egy általános műveltségi szint elérését célozzuk, másrészt pedig speciális szakmai ismeretek innovatív módszerekkel való átadásával egyfajta pályaorientációs tevékenységet végzünk. Ezáltal motiváltabbak lesznek a tanulásra saját és környezetük boldogulása érdekében. Ennek révén pedig munkaerő-piacra történő be-, illetve visszailleszkedésük is könnyebben elérhető. Ennek hatására életkörülményeik pozitív irányú eltolódásának is tanúi lehetünk, hiszen az addig csupán alkalmi munkákból, vagy segélyekből élő célcsoport legális munkavégzésből származó jövedelemhez jut.

A projektben tervezett tevékenységek mindegyike hozzájárul a célcsoport kulcsképességeinek fejlesztéséhez, melyek elősegítik a munkaerő-piacra történő beilleszkedést. A kompetenciák fejlődése a projektben résztvevők közvetlen környezetére is jótékony hatással bír, akik közvetten részesülnek annak eredményeiből. Egyfelől a program hatására elérendő családok jövedelmi helyzetének javulása kiterjed annak minden tagjának mentális állapotának javulására, másfelől a konfliktuskezelési, problémamegoldó képesség fejlesztése hozzájárul a családon belüli konfliktusok pozitív kezeléséhez. A legfontosabb hatása a programnak, hogy a bevont célcsoporttagok mentális állapota javul és a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magukat.