csütörtök, június 04, 2020

"SZAFI" Biztos Gyerekház (EFOP-1.4.3-16-2017-00028) bemutatása

Programunk esélyt ad a Nyírgyulajon élő 0-3 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak az egészséges testi, szellemi és szociális fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás, hozzájárul a programban résztvevő gyermekek sikeres iskolakezdéshez. Szolgáltatásaink konkrét célja a hiánypótlás, olyan formák kínálata, melyek a meglévő ellátórendszerben nem elérhetőek. Célunk olyan ellátási forma kialakítása, mely a gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységként jelenik meg. Hosszú távon célunk, hogy a 0-3 éves korú gyermekek óvodáztatási aránya növekedjen, minél több gyermek kerüljön be felkészülten az óvodába, s erre a szülők is motiváltabbak legyenek. Ezzel ki kívánjuk küszöbölni, hogy mind kevesebb gyermek morzsolódjon le az iskolából, váljon korai iskolaelhagyóvá. A programmal ösztönözni kívánjuk a szülőket arra, hogy a gyerekek fejlődését ők is támogassák, s olyan szolgáltatásokban, programokban vegyenek részt, amelyek hosszú távon is a gyermek életkörülményeik javítását szolgálják. Programunk elsődleges célcsoportját a Nyírgyulajon élő, intézménybe nem járó, elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves csecsemő és gyermek, valamint szüleik, családjaik alkotják.

Ugyancsak a közvetlen célcsoporthoz tartoznak a településen élő hátrányos helyzetű várandós anyák is. Közvetett célcsoportunkat alkotják a Nyírgyulajon és a térségben a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek,továbbá a helyi közösség vezetői és tagjai. 

 

A közvetlen célcsoport számára programunkkal a fejlődés lehetőségét kínáljuk, olyan szolgáltatásokat biztosítunk, melyek szükségleteikre, igényeikre reagálnak. A közvetett célcsoport esetében szintén a hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt, s a szakemberek, intézmények, szervezetek minél szélesebb körű bevonásával valósítjuk meg programunkat. Gyerekházunkban a célcsoport szükségletfelmérését, bevonást követően kezdetben ideiglenes, majd a felújítást követően a végleges helyszínen biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat: 

A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása 

A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása

  • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása 
  • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején
  • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőkn
  • Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus) 
  • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára 
  • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. 
  • Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása 
  • Várandósok felkészítése a gyermek fogadására 
  • A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében) 
  • A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával (pl. terápiás szak-ember, pszichológus).